Generació plurilingüe (GEP)

L'Institut de Tecnificació aposta pel plurilingüisme com a eix fonamental per a la formació dels seus alumnes i per preparar-los per a la societat del segle XXI. El nostre institut ofereix l’ensenyament obligatori de català, castellà i anglès com a primera llengua estrangera, així com l’ensenyament opcional d’alemany com a segona llengua estrangera amb el qual tenim un programa d’intercanvi.

Per millorar la competència en anglès de l’alumnat un grup de professors de l’iTec amb els requisits lingüístics van realitzar la formació del programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP) durant el curs 2017-18. Aquest programa té la finalitat de crear situacions d’immersió lingüística a les aules en assignatures no lingüístiques amb un enfocament AICLE (Aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera).

El curs 2021-2022 es dona un nou impuls al projecte GEP des del departament de llengües estrangeres i s’afegeixen més professors de l’equip docent al projecte per començar a introduir l’anglès a poc a poc a les classes de matemàtiques, música, economia, cultura i valors, història, química, biologia, tecnologia i educació física. Aquesta incorporació progressiva es fa mitjançant la introducció de textos i activitats orals i escrites per a treballar alguns continguts en anglès. Tanmateix, comencem un projecte d’eTwinning amb diversos instituts europeus per augmentar les hores d’exposició a l’anglès dels nostres alumnes mitjançant la interacció amb altres alumnes europeus.

A partir del curs 2022-2023 l’institut oferirà almenys una assignatura en anglès obligatòria en cada curs de l’ESO. Es començarà amb ciències socials a 1r d’ESO, música a 2n d’ESO, química a 3r d’ESO i cultura i valors a 4t d’ESO. A més, es continuarà introduint progressivament l’anglès a les assignatures de matemàtiques, música, economia, cultura i valors, història, química, biologia, tecnologia i educació física.

L’objectiu principal d’aquest projecte és que els alumnes puguin posar en pràctica els coneixements de llengua estrangera en situacions comunicatives reals mentre aprenen diferents matèries no lingüístiques. D’aquesta manera es pretén aconseguir un major èxit en l’aprenentatge d’anglès, promoure l’autonomia de l’alumne, incrementar notablement el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera, millorar la competència lingüística general i específica, desenvolupar interessos i actituds multilingües, en definitiva proporcionar una finalitat per fer servir la llengua i per preparar l’alumne pel futur acadèmic i laboral.

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.