ESO Ordinari

L’ordenació del currículum de l’Educació Secundària Obligatòria s’estableix d’acord amb un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial i en el marc d’un sistema que preveu l’orientació educativa i l’atenció a tot l’alumnat com la principal eina per afavorir la continuïtat formativa en els ensenyaments postobligatoris.

La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria és l’assoliment de les competències clau que permeti a tots els alumnes:

 1. Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat.
 2. Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials relatives a:
  • L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.
  • La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, culturals, religiosos i artístics, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.
  • La sensibilitat artística i la creativitat.
  • La coresponsabilitat i el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones.
  • El treball i l’estudi, individual i en equip, amb autonomia i capacitat crítica.
  • La resolució de problemes de la vida quotidiana, la convivència i l’exercici responsable de la ciutadania.
  • L’hàbit lector com a eina bàsica per accedir i construir coneixement i desplegar el potencial personal.

Ha de garatir la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa. Per aconseguir-ho, cal una educació de qualitat adaptada a les necessitats de l’alumnat que afavoreixi l’èxit escolar i l’equitat en la seva aplicació i distribució en el territori.

Ha de contribuir al desenvolupament de les habilitats i les competències que permetin als alumnes assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.

A la vegada, ha de contribuir a desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi, de treball individual i cooperatiu, desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

L’institut de Tecnificació situa l’estudiant com a protagonista del seu propi aprenentatge, posant en valor l’esforç i el compromís, a fi de formar ciutadans lliures i autònoms. Per al creixement complert de l’alumne/a resulta fonamental el guiatge del tutor/a, en una acció tutorial en la que els agents (estudiant, família, escola de primària, professorat, tutor/a) intervenen tant en la vessant acadèmica com en l’acompanyament emocional.

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.