Batxillerats ordinaris

L’ordenació dels ensenyaments de batxillerat establerta en el Decret 142/2008 té com a finalitat proporcionar a l’alumnat la formació, la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a l’educació superior i a la vida activa.

El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics i s’organitza de manera flexible en tres modalitats, amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. Les modalitats s’organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els ensenyaments que constitueixen l’educació superior, tant universitària com no universitària. Això permet una adequació a les seves característiques i interessos de formació, i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món laboral, amb el benentès que l’itinerari formatiu és encara prou obert per permetre, al final de dos cursos acadèmics, construir el seu itinerari acadèmic i professional futur.

El currículum de Batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

Matèries comunes

1r Curs

 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Tutoria
 • Treball de Recerca

2n Curs

 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Tutoria
 • Treball de Recerca

Les modalitats del Batxillerat

Batxillerat científic i tecnològic

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències empíriques, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científicosanitaris, el món dels processos tecnològics i dels materials, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i de serveis.

L’alumnat que cursa aquesta modalitat pot familiaritzar-se amb els mètodes de treball i les tècniques científiques i tecnològiques que permeten un apropament rigorós i crític a la realitat humana: la física, la química, la biologia, les ciències de la terra i del medi ambient, les matemàtiques, el dibuix tècnic, l’electrotècnia i la tecnologia industrial.

Batxillerat humanístic i ciències socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.